Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

KOMUNIKAT

W związku z zakończeniem pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bieniowie na rok szkolny 2020/2021 Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 12 dzieci:

1)     rocznik 2015- 2 dzieci,

2)     rocznik 2016- 2 dzieci,

3)     rocznik 2017- 8 dzieci.

Dzieci niezakwalifikowane- 0

Złożone przez rodziców wnioski o objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci urodzonych w roku 2018 nie podlegały rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2018 r. mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z wprowadzeniem ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także wprowadzeniem stanu epidemii informuję, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego zobowiązani są pobrać druk potwierdzenia woli zapisu dziecka (DRUK), który należy wypełnić, podpisać i odesłać do dnia 17 kwietnia 2020 roku:

- w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: sp.bieniow@gminazary.pl

lub

- drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa w Bieniowie, ul. Dolna 5a, 68-200 Żary

Potwierdzenie woli może być również napisane odręcznie (brak możliwości wydruku) i odesłane do szkoły.

Brak potwierdzenia zapisu skutkuje rezygnacją z miejsca w punkcie przedszkolnym.

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane rodzicom na adresy mailowe wskazane we wnioskach złożonych na etapie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Przypominam, że potwierdzenie woli zapisu nie obowiązuje rodziców składających deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Małgorzata Markowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniowie

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

WARTO BYĆ DOBRYM

Nagrodą główną w Konkursie jest rower marki KROSS, o wartości ok 1000 zł, ufundowany przez Organizatora - Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła". Rower zdobędzie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy.

Finaliści z poszczególnych klas (po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku półrocza zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują. Oto obszary:

  • JA I BLIŹNI- pomoc drugiemu człowiekowi,
  • JA I SPOŁECZNOŚĆ- zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalna,
  • JA I ŚWIAT- działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska.

Każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w OKI- Klubie Ambasadorów Dobrych Uczynków. Więcej na http://www.wartobycdobrym.pl/

Koordynatorem programu była Pani Katarzyna Kopernicka.

Finalistami konkursu zostali:

  • Mikołaj Pietrus- kl. I,
  • Katarzyna Sokulska- kl. II,
  • Julia Baryła- kl. III,
  • Jakub Tychowski- kl. IV,
  • Paweł Zdanowicz- kl. V,
  • Paweł Pięta- kl. VI.

Spośród finalistów reprezentujących poszczególne klasy, Dorotka Dziewińska wylosowała zwycięzcę. Rower trafił do Julii Baryły. Gratulujemy! Pozostali finaliści otrzymali upominki ufundowane przez dyrektora szkoły.


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ