Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

KOMUNIKAT

W związku z zakończeniem pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Bieniowie na rok szkolny 2020/2021 Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała 12 dzieci:

1)     rocznik 2015- 2 dzieci,

2)     rocznik 2016- 2 dzieci,

3)     rocznik 2017- 8 dzieci.

Dzieci niezakwalifikowane- 0

Złożone przez rodziców wnioski o objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci urodzonych w roku 2018 nie podlegały rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2018 r. mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z wprowadzeniem ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także wprowadzeniem stanu epidemii informuję, że rodzice dzieci zakwalifikowanych do punktu przedszkolnego zobowiązani są pobrać druk potwierdzenia woli zapisu dziecka (DRUK), który należy wypełnić, podpisać i odesłać do dnia 17 kwietnia 2020 roku:

- w formie skanu lub zdjęcia na adres e-mail: sp.bieniow@gminazary.pl

lub

- drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa w Bieniowie, ul. Dolna 5a, 68-200 Żary

Potwierdzenie woli może być również napisane odręcznie (brak możliwości wydruku) i odesłane do szkoły.

Brak potwierdzenia zapisu skutkuje rezygnacją z miejsca w punkcie przedszkolnym.

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane rodzicom na adresy mailowe wskazane we wnioskach złożonych na etapie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Przypominam, że potwierdzenie woli zapisu nie obowiązuje rodziców składających deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Małgorzata Markowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniowie

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS

Projekt Szkoła Równych Szans umożliwił podjęcie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych naszych uczniów. Realizowaliśmy go od czerwca 2007 roku do stycznia 2008 roku. W realizację zaangażowaliśmy uczniów, rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego.

Podjęliśmy następujące działania:

Nauka pływania dla uczniów klasy I i II. Uczniowie pod opieką instruktorów pływania kształcili i doskonalili swe umiejętności. Dzieci kończące naukę pływania z określonymi umiejętnościami, otrzymały certyfikat „Już pływam”.

Bądźmy razem- zajęcia integracyjno-wychowawcze przygotowane metodą projektów. W ramach tego działania uczniowie klas I-VI (w tym uczniowie niepełnosprawni) uczestniczyli w dwudniowych zajęciach integracyjno- wychowawczych, które odbywały się w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo- Wypoczynkowym w Świbnej.

Harcerzem być- warsztaty dla zuchów i harcerzy. Dwudniowe warsztaty prowadzone były przez instruktorów harcerskich z Hufca Żary przy współudziale drużynowych SP Bieniów. Obejmowały terenoznawstwo, piosenkę obozową, samarytankę. Zorganizowano i przeprowadzono Uroczystość Obietnicy Zuchowej dla 12 zuchów.

Koło multimedialne. Rozpoczynając od obróbki komputerowej zdjęć, tworzenia prezentacji multimedialnej, uczestnicy koła multimedialnego doskonalili swe umiejętności w tym zakresie. Dokonali montażu filmów dokumentujących niektóre działania Szkoły Równych Szans.

Zajęcia sportowe- gry zespołowe. W ramach tego działania realizowane były cykliczne zajęcia sportowe dla klas I-III. Niektóre zajęcia prowadzono przy współudziale zawodników FAX - Bieniów (drużyny piłkarskiej). Doskonalono umiejętności sportowe. Duży nacisk prowadzący zajęcia kładli na właściwą postawę sportową i umiejętność współpracy podczas gier sportowych.

Koło taneczne. Zajęcia przeznaczone były dla uczniów klas I-III. Przy realizacji celu głównego jakim jest przygotowanie układów tanecznych, osiągnięto cele dodatkowe: zachowanie właściwej postawy, płynności ruchów, uświadomienie przynależności do grupy i wspólną pracę nad osiągnięciem sukcesu. Grupa zaprezentowała się podczas szkolnej uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela oraz imprezy środowiskowej „Kartoflada 2007” i imprezy „Witaj szkoło na wesoło!”

Koło kulinarne. W ramach tego działania realizowane były cykliczne zajęcia dla uczniów klas IV-VI. Uczestnicy doskonalili umiejętności higienicznego, zdrowego sposobu przygotowywania i spożywania posiłków. Praca przebiegała w myśl hasła „Smacznie, zdrowo, kolorowo”.

Zespół korekcyjno-kompensacyjny. W zależności od stwierdzonych dysfunkcji, uczniowie usprawniali percepcję słuchową, motoryczno-ruchową. Utrwalano i ćwiczono umiejętności z zakresu ortografii.

Zajęcia logopedyczne. Praca z uczniami klas I-III polegała na korekcji wad wymowy i wywoływaniu prawidłowej mowy dziecka.

Korekcja zachowań. Praca z pedagogiem polegała na wyszukiwaniu i wskazywaniu właściwych postaw i wdrażaniu ich na co dzień. Pracowano nad ustaleniem „Mapy pomocy” (kto w czym może pomóc), umiejętnością rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji, opracowano „Bank właściwych zachowań”.

Poznajemy zasady efektywnego uczenia się-warsztaty dla uczniów i rodziców.  Psycholog przedstawił sposoby wykorzystywania psychologicznych praw pamięci oraz sposobów budowania motywacji do nauki i działania. W części warsztatowej wskazał praktyczne zastosowanie zasad efektywnego uczenia się.

Wyrównywanie wiedzy z j. niemieckiego. Uczestnicy uzupełniali lub utrwalali wiedzę z zakresu j. niemieckiego. Poznawali strategię uczenia się słownictwa. Stworzyli „Niezbędniczek języka niemieckiego” (zbiór podstawowych zasad gramatycznych i niezbędnego, tematycznego słownictwa).

Witaj szkoło na wesoło!- impreza integracyjna- promocja programu Szkoła Równych Szans. Podczas imprezy odbyły się liczne zabawy i konkursy. Uczestnicy projektowali maskotkę Szkoły Równych Szans, wykonywali własne wizytówki. Mogli skorzystać ze zorganizowanego kiermaszu książek i banku przyborów szkolnych. Obejrzeli występy koła tanecznego. Skorzystali z poczęstunku przygotowanego  przez koło kulinarne. Osoby uczestniczące w imprezie otrzymały znaczki promocyjne Szkoły Równych Szans.

Warsztaty plastyczne- zostały przeprowadzone w czasie ferii zimowych.  Uczestnicy poznali szereg nowych form i technik plastycznych, spędzili wartościowo czas wolny.

Bliskie i dalekie- wycieczki turystyczno-krajoznawcze z wykorzystaniem elementów metody projektu. W ramach tego działania odbyły się następujące wycieczki:

Poznań- Kórnik, gdzie uczestnicy zwiedzili pałac w Kórniku, Muzeum Motoryzacji i Muzeum Archeologiczne. Po tej wycieczce uczniowie starszych klas wykonali- wykorzystując elementy metody projektów- pracę pt. „Ciekawe miejsca Poznania”,

Książ- Bolków- Grodziec. Uczniowie klasy V na lekcji historii przedstawili prezentację „Polskie Zamki”. Zadanie to wykonali przed wyjazdem na wycieczkę, Złotoryja. Przed wyjazdem uczniowie zaprojektowali indywidualnie bombkę z własnym imieniem. Podczas pobytu z zakładzie produkującym ozdoby choinkowe, poznali cykl produkcji, a także mieli możliwość uczestniczenia w pracach związanych z dekorowaniem bombek. Pamiątką po wizycie były bombki z własnym imieniem. Uczestniczący w tej wycieczce odwiedzili także Muzeum Złota, kościół Mariacki, zwiedzili zabytkową część Złotoryi oraz weszli na Basztę Kowalską,

Świerkocin- „Safari Park”. W wycieczce brały udziały dzieci z klas I-IV. Uczniowie klas II i III, posługując się elementami metody projektów, przygotowali prace pod tytułem „Zwierzęta lubiące ciepło” (między innymi albumy, instalacje przestrzenne),

Świdnica- Zielona Góra- poznanie najbliższej okolicy.

 

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS W OBIEKTYWIE


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ