Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniowie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

2 listopada 2018 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej i kl. 3 gimnazjum)

10-12 kwietnia 2019 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej)

15-17 kwietnia 2019 r.
(dla klas I-VII szkoły podstawowej i kl. 3 gimnazjum)

2 maja 2019 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej i kl. 3 gimnazjum)

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczych.

Podstawa prawna:
a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.),
b) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ