Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR DO KLASY 1 NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu  na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń  (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Dokumenty należy złożyć w wybranej szkole w terminie do 30.03.2021 r.

Kandydaci spoza obwodu

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się w kwietniu.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w poszczególnych szkołach oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary tel. 68 363 00 40.

Poniżej Zarządzenie w sprawie ustalenia  harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół podstawowych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz informacja o zasadach rekrutacji z kryteriami naboru oraz wnioski wraz z wymaganymi załącznikami.

Załączniki:

1- ZARZĄDZENIE

2- UCHWAŁA W SPRAWIE REKRUTACJI

3- ZASADY REKRUTACJI

4- ZGŁOSZENIE DZIECKA

5- WNIOSEK O PRZYJĘCIA DZIECKA DO I KLASY

6- ZAŁĄCZNIK NR 1 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

7- OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIU

8- OŚWIADCZENIU O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

9- OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY

10- OŚWIADCZENIE O RODZEŃSTWIE

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ