Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniowie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

2 maja 2024 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej)

14-16 maja 2024 r.
(dla klas I-VII szkoły podstawowej)

31 maja 2024 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej)

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczych.

Podstawa prawna:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ