Szkoła Podstawowa w Bieniowie

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bieniowie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

12 listopada 2021 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej)

7 stycznia 2022 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej)

2 maja 2022 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej)

24-26 maja 2022 r.
(dla klas I-VII szkoły podstawowej)

17 czerwca 2022 r.
(dla klas I-VIII szkoły podstawowej)

W w/w dniach szkoła zapewnia opiekę w formie zajęć opiekuńczych.

Podstawa prawna:
a) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603).

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ