Szkoła Podstawowa w Bieniowie

ZASADY PRZYJMOWANIA ZWOLNIEŃ I USPRAWIEDLIWIEŃ
(2015/2016)

1. Zwolnienia uczniów z zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych odbywają się tylko i wyłącznie w oparciu o wpis rodzica w zeszycie wychowawczym (nie na kartce) lub w dzienniku elektronicznym.

Wyjątek stanowi bezpośredni przyjazd rodzica do szkoły.

W przypadku nagłego złego samopoczucia ucznia wychowawca klasy (a pod jego nieobecność pracownik sekretariatu po konsultacji z dyrektorem) powiadamia telefonicznie rodzica i uzgadnia dalszą drogę postępowania.

2. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia przez wychowawcę odbywa się tylko i wyłącznie w oparciu o wpis rodzica w zeszycie wychowawczym (nie na kartce) lub usprawiedliwienie wysłane przez rodzica w dzienniku elektronicznym.

 

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ