Szkoła Podstawowa w Bieniowie

NABÓR - PUNKT PRZEDSZKOLNY

UWAGA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI- NOWY HARMONOGRAM

W związku z zamknięciem placówek oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym.

Dodatkowo informujemy, że dokumenty można składać w terminie 19-31 marca br. poprzez włożenie do specjalnie przygotowanych skrzynek przed głównym wejściem do szkoły (prosimy o nie wchodzenie do budynków). Skrzynki wystawione są w godzinach 7.00-15.00. Dokumenty można wysłać także pocztą, za termin dostarczenia uznaje się termin otrzymania dokumentów przez szkołę (a nie termin nadania na poczcie).

W razie wątpliwości telefoniczne informacje można uzyskać w szkołach lub Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary (68 363 00 40).

NABÓR - I KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1. Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

2. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I-VIII.

3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

5. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:
1)   języka polskiego,
2)   matematyki,
3)   języka obcego nowożytnego.

6. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

7. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych:
1)   języka polskiego
2)   matematyki
3)   języka obcego nowożytnego
4)   jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

8. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

9. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1)   pierwszego dnia- egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
2)   drugiego dnia- egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
3)   trzeciego dnia- egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

10. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

11. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

12. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

13. Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Informator - j. polski

Informator - matematyka

Informator - j. angielski

Informator - j. niemiecki

Materiały i przybory na egzamin

Dostosowania

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ